Ep50 Hypoxia (RAT BED)

Ep50 Hypoxia (RAT BED)

RAT BED

Early Hypoxia:

Restlessness

Anxiety

Tachycardia  / Tachypnea

 

Late Hypoxia:

Bradycardia

Extreme Restlessness

Dyspnea

&nbsp . . .